Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CAMARILLO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 247
Kích cỡ lô đất: 260 dặm Anh (105 hecta)Số MLS: 218002506
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.118 foot vuông (847,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,78 dặm Anh (1,13 hecta), Số MLS: 218001606
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.250 foot vuông (859,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 217000700
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.989 foot vuông (742,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,85 dặm Anh (0,75 hecta), Số MLS: 218000074
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.984 foot vuông (555,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5,78 dặm Anh (2,34 hecta), Số MLS: 217008138
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.581 foot vuông (518,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: 217013005
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.100 foot vuông (473,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8,33 dặm Anh (3,37 hecta), Số MLS: 218000054
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.252 foot vuông (859,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 217012855
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.068 foot vuông (563,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6,72 dặm Anh (2,72 hecta), Số MLS: 218002929
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.575 foot vuông (517,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5,35 dặm Anh (2,17 hecta), Số MLS: 218003048
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.653 foot vuông (339,4 m2), Kích cỡ lô đất: 11 dặm Anh (4,45 hecta), Số MLS: 217010447
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.328 foot vuông (402,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,18 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 217012175
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.008 foot vuông (465,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 17286934
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.424 foot vuông (503,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 218003035
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.965 foot vuông (554,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 218000597
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 247