Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
DESERT HOT SPRINGS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 164
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ lô đất: 1,22 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 15888579
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 1,22 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 15941839PS
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 8.100 foot vuông (752,5 m2), Kích cỡ lô đất: 60 dặm Anh (24,28 hecta), Số MLS: 17190120
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 1.196 foot vuông (111,1 m2), Kích cỡ lô đất: 60 dặm Anh (24,28 hecta), Số MLS: 17190302
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.582 foot vuông (425,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5,04 dặm Anh (2,04 hecta), Số MLS: 17251106PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.037 foot vuông (282,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 17229816PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.052 foot vuông (283,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17242670PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.478 foot vuông (137,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 14748409PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.200 foot vuông (111,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4,33 dặm Anh (1,75 hecta), Số MLS: 17259568PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.350 foot vuông (218,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17227616PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.251 foot vuông (209,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17254380PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.229 foot vuông (207,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17244094PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.791 foot vuông (166,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17245238PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.918 foot vuông (178,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 17225308PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 164