Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
DESERT HOT SPRINGS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 137
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.243 foot vuông (580 m2), Kích cỡ lô đất: 23 dặm Anh (9,31 hecta), Số MLS: 17295138PS
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 9.750 foot vuông (906 m2), Số MLS: 17280550
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.582 foot vuông (425,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5,04 dặm Anh (2,04 hecta), Số MLS: 17251106PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.037 foot vuông (282,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 17229816PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.322 foot vuông (215,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17279930PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.120 foot vuông (196,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.050 foot vuông (748 m2), Số MLS: 17282548PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.918 foot vuông (178,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 17225308PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.818 foot vuông (168,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 18302290PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.012 foot vuông (186,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18311026PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.698 foot vuông (250,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 18319054PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.392 foot vuông (222,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 18305240PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.920 foot vuông (178,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17291802PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.164 foot vuông (201 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17294852PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.907 foot vuông (177,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 17289608PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.918 foot vuông (178,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17225312PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 137