Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
DESERT HOT SPRINGS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 148
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.243 foot vuông (580 m2), Kích cỡ lô đất: 23 dặm Anh (9,31 hecta), Số MLS: 17295138PS
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 9.750 foot vuông (906 m2), Số MLS: 17280550
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.582 foot vuông (425,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5,04 dặm Anh (2,04 hecta), Số MLS: 17251106PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.037 foot vuông (282,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 17229816PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.322 foot vuông (215,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17279930PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.478 foot vuông (137,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 14748409PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.230 foot vuông (207,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 17291384PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.350 foot vuông (218,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17227616PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.918 foot vuông (178,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 17225308PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.791 foot vuông (166,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17245238PS
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 1.537 foot vuông (142,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17286544PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.631 foot vuông (244,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 17292144PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.120 foot vuông (196,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.050 foot vuông (748 m2), Số MLS: 17282548PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.907 foot vuông (177,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17280546PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.907 foot vuông (177,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông (486 m2), Số MLS: 17249290PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 148