Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
DESERT HOT SPRINGS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 103
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.443 foot vuông (319,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3,5 dặm Anh (1,42 hecta), Số MLS: 17295138PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.582 foot vuông (425,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5,04 dặm Anh (2,04 hecta), Số MLS: 17251106PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.037 foot vuông (282,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 18351888PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.511 foot vuông (233,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18368222PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.478 foot vuông (137,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 14748409PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.056 foot vuông (283,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 18362058PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.409 foot vuông (223,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 18349238PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.918 foot vuông (178,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 17225308PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.644 foot vuông (152,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 18359506PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.120 foot vuông (196,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.050 foot vuông (748 m2), Số MLS: 18348562PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.012 foot vuông (186,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18311026PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.450 foot vuông (227,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18353740PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.108 foot vuông (195,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 18342602PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.918 foot vuông (178,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 18334430PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.918 foot vuông (178,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.100 foot vuông (845 m2), Số MLS: 18333968PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 103