Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
DESERT HOT SPRINGS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 167
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 1,22 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 15941839PS
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ lô đất: 1,22 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 15888579
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 1.196 foot vuông (111,1 m2), Kích cỡ lô đất: 60 dặm Anh (24,28 hecta), Số MLS: 17190302
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 8.100 foot vuông (752,5 m2), Kích cỡ lô đất: 60 dặm Anh (24,28 hecta), Số MLS: 17190120
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.114 foot vuông (475,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,52 dặm Anh (1,02 hecta), Số MLS: 15824419PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.037 foot vuông (282,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 17229816PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.114 foot vuông (196,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 16160708PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.052 foot vuông (283,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17242670PS
Kích cỡ nhà: 2.193 foot vuông (203,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông (607 m2), Số MLS: SR17043115
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.478 foot vuông (137,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 14748409PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.350 foot vuông (218,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17227616PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.907 foot vuông (177,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17241042PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 167