Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ENCINO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 164
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.545 foot vuông (793,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 18314532
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 10.109 foot vuông (939,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,46 dặm Anh (0,59 hecta), Số MLS: 18305736
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.656 foot vuông (989,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 18309564
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.736 foot vuông (718,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17278744
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 7.829 foot vuông (727,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: SR17135890
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 18305618
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.424 foot vuông (875,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5,06 dặm Anh (2,05 hecta), Số MLS: 18307824
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.249 foot vuông (580,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18011368
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.356 foot vuông (590,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17278494
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.953 foot vuông (274,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 17275292
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.250 foot vuông (580,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18303008
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.286 foot vuông (769,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18035135
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.950 foot vuông (552,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR18018447
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.623 foot vuông (615,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18033696
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.595 foot vuông (612,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR18044715
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 164