Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
JOSHUA TREE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 15
  • 1
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 225 dặm Anh (91,05 hecta), Số MLS: 17243018PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.077 foot vuông (285,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17280446PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.028 foot vuông (281,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17271296PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông (185,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 17247182PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 1.674 foot vuông (155,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17259168PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.046 foot vuông (190,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17286148PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.260 foot vuông (117,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,02 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: 17219838PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.381 foot vuông (221,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 17235216PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.618 foot vuông (150,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 17207906PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.579 foot vuông (146,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17270218PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.068 foot vuông (99,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 17281662PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.546 foot vuông (143,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.160 foot vuông (758 m2), Số MLS: 17270216
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.980 foot vuông (183,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,57 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: 17278200PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 825 foot vuông (76,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: SR17259605
Kích cỡ nhà: 400 foot vuông (37,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17278288PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 15
  • 1