Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
MARINA DEL REY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 82
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.140 foot vuông (291,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17232378
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.539 foot vuông (607,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.634 foot vuông (430 m2), Số MLS: 17233416
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.861 foot vuông (358,7 m2), Kích cỡ lô đất: 4.508 foot vuông (419 m2), Số MLS: 17225902
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.034 foot vuông (467,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2.890 foot vuông (268 m2), Số MLS: 17271424
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.336 foot vuông (402,8 m2), Kích cỡ lô đất: 3.817 foot vuông (355 m2), Số MLS: 17277474
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.970 foot vuông (275,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17281212
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.236 foot vuông (393,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3.659 foot vuông (340 m2), Số MLS: 17259866
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.842 foot vuông (356,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3.156 foot vuông (293 m2), Số MLS: 17281680
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.121 foot vuông (382,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4.588 foot vuông (426 m2), Số MLS: 17268810
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.229 foot vuông (485,8 m2), Kích cỡ lô đất: 3.162 foot vuông (294 m2), Số MLS: 17240490
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.778 foot vuông (351 m2), Kích cỡ lô đất: 4.715 foot vuông (438 m2), Số MLS: 17257856
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.331 foot vuông (216,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,86 dặm Anh (1,16 hecta), Số MLS: 17244874
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.298 foot vuông (306,4 m2), Kích cỡ lô đất: 4.385 foot vuông (407 m2), Số MLS: 17266440
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17275674
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.245 foot vuông (394,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.151 foot vuông (293 m2), Số MLS: 17271344
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 82