Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PACIFIC PALISADES, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 161
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 13.777 foot vuông (1.279,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 18340808
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 33 dặm Anh (13,35 hecta), Số MLS: 16101700
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 11.572 foot vuông (1.075 m2), Kích cỡ lô đất: 1,8 dặm Anh (0,73 hecta), Số MLS: 18393578
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 13.732 foot vuông (1.275,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 18347194
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 11.683 foot vuông (1.085,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17294404
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông (297,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 18373228
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông (929 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18379646
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 8.063 foot vuông (749,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18389176
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.200 foot vuông (947,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18376744
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 18388628
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.200 foot vuông (761,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18385358
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.606 foot vuông (520,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 18388210
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.161 foot vuông (665,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 18357592
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18390886
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.500 foot vuông (510,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 18393910
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 161