Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PALM SPRINGS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 450
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 15.000 foot vuông (1.393,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3,96 dặm Anh (1,6 hecta), Số MLS: 17278844PS
Kích cỡ nhà: 14.000 foot vuông (1.300,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 18317894PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.335 foot vuông (402,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 18365802PS
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 18348888PS
Kích cỡ nhà: 11.880 foot vuông (1.103,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 17266586PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông (464,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 18369648PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.389 foot vuông (779,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,29 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: 18321480PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông (390,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18321010PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.869 foot vuông (452,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18328738PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.453 foot vuông (413,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18325368PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.312 foot vuông (400,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 18300598PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.323 foot vuông (308,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18339248PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.103 foot vuông (381,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18331912PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.805 foot vuông (353,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18320764PS
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17238522PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 450