Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAN BERNARDINO (CITY), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 15
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.769 foot vuông (164,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 18299730
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.926 foot vuông (271,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18300572
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 3.175 foot vuông (295 m2), Kích cỡ lô đất: 8.500 foot vuông (790 m2), Số MLS: 17293744
Kích cỡ nhà: 2.412 foot vuông (224,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.078 foot vuông (750 m2), Số MLS: 17298118
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.416 foot vuông (131,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17291308
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.388 foot vuông (128,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.775 foot vuông (815 m2), Số MLS: 17295544
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.425 foot vuông (132,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.600 foot vuông (706 m2), Số MLS: 18300660
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.155 foot vuông (107,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 18300570
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 876 foot vuông (81,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 18303846
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.051 foot vuông (97,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.140 foot vuông (663 m2), Số MLS: SR17277293
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.223 foot vuông (113,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.400 foot vuông (595 m2), Số MLS: 17296312
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 636 foot vuông (59,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 18299720
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.022 foot vuông (94,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.840 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17286936
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.448 foot vuông (134,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.190 foot vuông (761 m2), Số MLS: SR17013857
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 616 foot vuông (57,2 m2), Kích cỡ lô đất: 4.944 foot vuông (459 m2), Số MLS: SR18002327
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 15
  • 1