Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAN MARINO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 20
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.200 foot vuông (854,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 817002287
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.867 foot vuông (916,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,76 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 817000751
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.557 foot vuông (702 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 817002337
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.340 foot vuông (403,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 818000288
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.255 foot vuông (395,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 817001420
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.637 foot vuông (430,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 818000321
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.181 foot vuông (388,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 817002909
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.546 foot vuông (329,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 818000023
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.606 foot vuông (335 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 817000787
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.491 foot vuông (324,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.131 foot vuông (755 m2), Số MLS: 817003149
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.446 foot vuông (320,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 818000279
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.361 foot vuông (312,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 317003221
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.349 foot vuông (311,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 818000011
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.581 foot vuông (332,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 817002484
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 690 foot vuông (64,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.625 foot vuông (615 m2), Số MLS: 17283916
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 20