Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAUGUS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 160
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.566 foot vuông (702,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,97 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: SR18111731
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.729 foot vuông (439,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,03 dặm Anh (2,04 hecta), Số MLS: SR18146032
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 5.008 foot vuông (465,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,82 dặm Anh (1,55 hecta), Số MLS: SR18190923
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông (390,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5,02 dặm Anh (2,03 hecta), Số MLS: SR18222337
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 2.928 foot vuông (272 m2), Kích cỡ lô đất: 5,25 dặm Anh (2,12 hecta), Số MLS: SR18213256
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.675 foot vuông (341,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: SR18116893
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.794 foot vuông (259,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8,1 dặm Anh (3,28 hecta), Số MLS: SR18141647
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.284 foot vuông (398 m2), Kích cỡ lô đất: 8.589 foot vuông (798 m2), Số MLS: 18391730
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.635 foot vuông (430,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.857 foot vuông (730 m2), Số MLS: SR18228013
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.526 foot vuông (327,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR18180634
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.980 foot vuông (369,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.802 foot vuông (632 m2), Số MLS: SR18222368
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.974 foot vuông (369,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,23 dặm Anh (1,31 hecta), Số MLS: SR18141993
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.446 foot vuông (413 m2), Kích cỡ lô đất: 7.450 foot vuông (692 m2), Số MLS: SR18116887
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.528 foot vuông (327,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18113887
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.416 foot vuông (224,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: SR18214511
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 160