Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VENICE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 89
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.010 foot vuông (279,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 16144266
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 908 foot vuông (84,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 16120050
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.099 foot vuông (473,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 16188396
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 3.374 foot vuông (313,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.461 foot vuông (600 m2), Số MLS: 16131180
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 2.768 foot vuông (257,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.652 foot vuông (711 m2), Số MLS: 17190484
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ lô đất: 6.100 foot vuông (567 m2), Số MLS: 16169508
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.700 foot vuông (529,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17192160
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 6.850 foot vuông (636,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.670 foot vuông (527 m2), Số MLS: 16175112
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.700 foot vuông (529,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17213068
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.296 foot vuông (306,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 17197842
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 4.693 foot vuông (436 m2), Kích cỡ lô đất: 3.216 foot vuông (299 m2), Số MLS: 17200812
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 3.550 foot vuông (329,8 m2), Kích cỡ lô đất: 3.140 foot vuông (292 m2), Số MLS: 17207378
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.024 foot vuông (466,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.647 foot vuông (339 m2), Số MLS: 17204982
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.644 foot vuông (338,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5.170 foot vuông (480 m2), Số MLS: 17206008
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.096 foot vuông (473 m2), Số MLS: 17190510
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 89