Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VENICE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 116
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.422 foot vuông (410,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông (234 m2), Số MLS: 17281138
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.139 foot vuông (384,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông (234 m2), Số MLS: 17245024
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.010 foot vuông (279,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 16144266
Phòng ngủ: 21, Kích cỡ nhà: 10.428 foot vuông (968,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.980 foot vuông (741 m2), Số MLS: 17246304
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 3.023 foot vuông (280,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6.502 foot vuông (604 m2), Số MLS: 17232876
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.740 foot vuông (440,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.101 foot vuông (474 m2), Số MLS: 17281952
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 908 foot vuông (84,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17224970
Kích cỡ nhà: 3.618 foot vuông (336,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.570 foot vuông (332 m2), Số MLS: 17270580
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.880 foot vuông (267,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5.299 foot vuông (492 m2), Số MLS: 17270078
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.443 foot vuông (505,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5.765 foot vuông (536 m2), Số MLS: 17270398
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông (288 m2), Kích cỡ lô đất: 4.375 foot vuông (406 m2), Số MLS: 17274966
Phòng ngủ: 21, Kích cỡ nhà: 9.652 foot vuông (896,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17270154
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.726 foot vuông (253,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.684 foot vuông (249 m2), Số MLS: 17264234
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.296 foot vuông (306,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 17268058
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ lô đất: 5.670 foot vuông (527 m2), Số MLS: 17247680
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 116