Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VENICE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 121
Kích cỡ nhà: 29.080 foot vuông (2.701,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18361582
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.253 foot vuông (395,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông (234 m2), Số MLS: 18309736
Phòng ngủ: 16, Kích cỡ nhà: 8.800 foot vuông (817,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18366832
Kích cỡ nhà: 1.430 foot vuông (132,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.061 foot vuông (749 m2), Số MLS: 18329308
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.400 foot vuông (408,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4.551 foot vuông (423 m2), Số MLS: 18368054
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.010 foot vuông (279,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 18365626
Phòng ngủ: 2, Kích cỡ nhà: 725 foot vuông (67,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2.022 foot vuông (188 m2), Số MLS: 218002892
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông (315,9 m2), Kích cỡ lô đất: 4.585 foot vuông (426 m2), Số MLS: 18346306
Kích cỡ nhà: 4.826 foot vuông (448,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18363014
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông (325,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5.200 foot vuông (483 m2), Số MLS: 18354640
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.740 foot vuông (440,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.102 foot vuông (474 m2), Số MLS: 18314328
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.593 foot vuông (333,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2.850 foot vuông (265 m2), Số MLS: 18356728
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.245 foot vuông (394,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.550 foot vuông (887 m2), Số MLS: 18368586
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.826 foot vuông (262,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 18337624
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 4.451 foot vuông (413,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2.801 foot vuông (260 m2), Số MLS: 18355628
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 121