Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CATHEDRAL CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 110
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17206968
Phòng ngủ: 19, Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 17280484PS
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17194258PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.627 foot vuông (336,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17271230PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.992 foot vuông (185,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 17272464PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.425 foot vuông (225,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17276584PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.799 foot vuông (260 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17280536PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.825 foot vuông (169,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông (445 m2), Số MLS: 17247476PS
Phòng ngủ: 2, Kích cỡ nhà: 1.459 foot vuông (135,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17264134PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.896 foot vuông (176,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17240188PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.160 foot vuông (200,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17275792PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.429 foot vuông (132,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17248178PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.840 foot vuông (170,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 17227396PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.180 foot vuông (202,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông (486 m2), Số MLS: 17256792PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.990 foot vuông (184,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 17263632PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 110