Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CATHEDRAL CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 142
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17206968
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.127 foot vuông (290,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17210534PS
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.600 foot vuông (427,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17223982PS
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17194258PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.918 foot vuông (271,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 17210232PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.642 foot vuông (245,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 15920241PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 17213092PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.199 foot vuông (204,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 17221842PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.992 foot vuông (185,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 17221890PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.408 foot vuông (223,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17199244PS
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông (241,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17223334PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.321 foot vuông (215,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17210066PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.777 foot vuông (165,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 17221826PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.619 foot vuông (243,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17221368PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 142