Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CATHEDRAL CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 113
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.127 foot vuông (290,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17210534PS
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17194258PS
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.600 foot vuông (427,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17223982PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.199 foot vuông (204,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 17221842PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.992 foot vuông (185,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 17221890PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.321 foot vuông (215,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17210066PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.777 foot vuông (165,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 17221826PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.799 foot vuông (260 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17235038PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.825 foot vuông (169,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông (445 m2), Số MLS: 17247476PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.705 foot vuông (251,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17231488PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.896 foot vuông (176,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17240188PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.048 foot vuông (190,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17246068PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.429 foot vuông (132,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17248178PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.180 foot vuông (202,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông (486 m2), Số MLS: 17256792PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.840 foot vuông (170,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 17227396PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 113