Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CATHEDRAL CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 136
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17206968
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.554 foot vuông (237,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17211684PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.127 foot vuông (290,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17210534PS
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17194258PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.130 foot vuông (197,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17201498PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.918 foot vuông (271,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 17210232PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.642 foot vuông (245,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 15920241PS
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 4.997 foot vuông (464,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17193282PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.408 foot vuông (223,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17199244PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.321 foot vuông (215,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17210066PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.799 foot vuông (260 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17199606PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.754 foot vuông (255,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 16185984PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.641 foot vuông (245,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 17191768PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.557 foot vuông (237,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17207980PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 136