Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CITY TERRACE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 29
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông (1.114,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 17285604
Kích cỡ nhà: 14.998 foot vuông (1.393,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17229918
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.282 foot vuông (304,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17249394
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông (204,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.687 foot vuông (900 m2), Số MLS: 17268496
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.805 foot vuông (632 m2), Số MLS: 17260608
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.850 foot vuông (171,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.497 foot vuông (789 m2), Số MLS: 17275190
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.037 foot vuông (282,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17269814
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.341 foot vuông (496 m2), Số MLS: 17287860
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.350 foot vuông (404,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.303 foot vuông (586 m2), Số MLS: 17293900
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.920 foot vuông (364,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.683 foot vuông (807 m2), Số MLS: 17288806
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.369 foot vuông (220,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.850 foot vuông (729 m2), Số MLS: 17294996
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông (241,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.942 foot vuông (459 m2), Số MLS: 17253670
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.748 foot vuông (162,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.921 foot vuông (550 m2), Số MLS: 16183328
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.748 foot vuông (162,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.921 foot vuông (550 m2), Số MLS: 17231358
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.008 foot vuông (279,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17253706
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 29