Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
THOUSAND OAKS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 226
Phòng ngủ: 17, Phòng vệ sinh: 16, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 65,98 dặm Anh (26,7 hecta), Số MLS: 216015081
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.720 foot vuông (624,3 m2), Kích cỡ lô đất: 60,27 dặm Anh (24,39 hecta), Số MLS: 217003520
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 14.073 foot vuông (1.307,4 m2), Kích cỡ lô đất: 20,36 dặm Anh (8,24 hecta), Số MLS: 17204158
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.735 foot vuông (439,9 m2), Kích cỡ lô đất: 40,71 dặm Anh (16,47 hecta), Số MLS: 216015085
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 1.785 foot vuông (165,8 m2), Kích cỡ lô đất: 25,27 dặm Anh (10,23 hecta), Số MLS: 216015084
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.950 foot vuông (1.017,3 m2), Kích cỡ lô đất: 58,52 dặm Anh (23,68 hecta), Số MLS: 216010694
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 9.677 foot vuông (899 m2), Kích cỡ lô đất: 2,1 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: 217003224
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.285 foot vuông (955,5 m2), Kích cỡ lô đất: 20,48 dặm Anh (8,29 hecta), Số MLS: 217001176
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.720 foot vuông (252,7 m2), Kích cỡ lô đất: 40 dặm Anh (16,19 hecta), Số MLS: 216015120
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.577 foot vuông (703,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 217002892
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.285 foot vuông (676,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 217002160
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.005 foot vuông (743,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 217001312
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.287 foot vuông (769,9 m2), Kích cỡ lô đất: 4,01 dặm Anh (1,62 hecta), Số MLS: 217001929
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.797 foot vuông (817,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 216007222
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.680 foot vuông (620,6 m2), Kích cỡ lô đất: 11,91 dặm Anh (4,82 hecta), Số MLS: 216011172
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 226