Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VENTURA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 38,32 dặm Anh (15,51 hecta), Số MLS: 217011765
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông (418,1 m2), Kích cỡ lô đất: 213 dặm Anh (86,39 hecta), Số MLS: SR17062464
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.720 foot vuông (624,3 m2), Kích cỡ lô đất: 60,27 dặm Anh (24,39 hecta), Số MLS: 217003520
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 20 dặm Anh (8,09 hecta), Số MLS: 17272226
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 8.900 foot vuông (826,8 m2), Kích cỡ lô đất: 22,95 dặm Anh (9,29 hecta), Số MLS: 217009037
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 14.073 foot vuông (1.307,4 m2), Kích cỡ lô đất: 20,36 dặm Anh (8,24 hecta), Số MLS: 17261852
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 16.702 foot vuông (1.551,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4,77 dặm Anh (1,93 hecta), Số MLS: 217011408
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.667 foot vuông (805,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 17272936
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 9.677 foot vuông (899 m2), Kích cỡ lô đất: 2,1 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: 217013904
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.735 foot vuông (439,9 m2), Kích cỡ lô đất: 40,71 dặm Anh (16,47 hecta), Số MLS: 216015085
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 1.785 foot vuông (165,8 m2), Kích cỡ lô đất: 25,27 dặm Anh (10,23 hecta), Số MLS: 216015084
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 14.000 foot vuông (1.300,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4,39 dặm Anh (1,78 hecta), Số MLS: 217011673
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.986 foot vuông (463,2 m2), Kích cỡ lô đất: 50 dặm Anh (20,23 hecta), Số MLS: 17243444
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.700 foot vuông (994 m2), Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 217012541
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 15.835 foot vuông (1.471,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4,3 dặm Anh (1,74 hecta), Số MLS: 216002574
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500