Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VENTURA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500
Phòng ngủ: 17, Phòng vệ sinh: 16, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 65,98 dặm Anh (26,7 hecta), Số MLS: 216015081
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông (418,1 m2), Kích cỡ lô đất: 213 dặm Anh (86,39 hecta), Số MLS: SR17062464
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 13.814 foot vuông (1.283,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 16181648
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.720 foot vuông (624,3 m2), Kích cỡ lô đất: 60,27 dặm Anh (24,39 hecta), Số MLS: 217003520
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 14.073 foot vuông (1.307,4 m2), Kích cỡ lô đất: 20,36 dặm Anh (8,24 hecta), Số MLS: 17204158
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông (315,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1.281 dặm Anh (518 hecta), Số MLS: 16142180
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.737 foot vuông (811,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 17215208
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.950 foot vuông (1.017,3 m2), Kích cỡ lô đất: 58,52 dặm Anh (23,68 hecta), Số MLS: 216010694
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 1.785 foot vuông (165,8 m2), Kích cỡ lô đất: 25,27 dặm Anh (10,23 hecta), Số MLS: 216015084
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.735 foot vuông (439,9 m2), Kích cỡ lô đất: 40,71 dặm Anh (16,47 hecta), Số MLS: 216015085
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông (696,8 m2), Kích cỡ lô đất: 32 dặm Anh (12,95 hecta), Số MLS: 17194080
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 14.000 foot vuông (1.300,6 m2), Kích cỡ lô đất: 24,52 dặm Anh (9,92 hecta), Số MLS: 217006319
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 9.677 foot vuông (899 m2), Kích cỡ lô đất: 2,1 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: 217003224
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.986 foot vuông (463,2 m2), Kích cỡ lô đất: 50 dặm Anh (20,23 hecta), Số MLS: 17243444
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 15.835 foot vuông (1.471,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4,3 dặm Anh (1,74 hecta), Số MLS: 216002574
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500